Behandling af personoplysninger

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

 1. Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Advokat Lotte Lindahl Andreasen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Advokat Lindahl Andreasen v/advokat Lotte Lindahl Andreasen, Alléen 11 a, 1. sal, 4180 Sorø, Tlf.: +45 70 13 12 03, e-mail: la@advokatla.dk.

Der henvises i øvrigt til ordrebekræftelse i sagen.

 1. Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med 2 formål:

2.1 At løse juridiske opgaver for dig.

2.2 At informere dig – som tidligere eller nuværende kunde – om ny lovgivning og nye afgørelser, der kan være relevante for dig.

 1. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af den kontrakt, som vi har indgået med dig om løsning af juridiske opgaver eller af samtykke fra dig som kunde.

Vores behandling af dine personoplysninger kan også (delvist) ske på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra f, f.eks. i forbindelse med anlæg af retssag. I så fald foretager vi som dataansvarlige en konkret vurdering af, hvorvidt hensynet til de interesser, der ønskes forfulgt med behandlingen, og hensynet til den registreredes interesser falder ud til fordel for de interesser, der ønskes forfulgt.

 1. Kategorier af personoplysninger

Vi kan behandle følgende typer oplysninger:

 • almindelige
 • personfølsomme oplysninger
 • oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser samt
 • nr. og væsentlige sociale problemer.
 1. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver/giver adgang til følgende modtagere i det omfang det er nødvendigt for behandling af sagen:

 • Offentlige myndigheder
 • Databehandlere
 • Banker
 • Sagens modpart og dennes repræsentant
 1. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine indtastede data, så længe der er et sagligt formål.

De fleste oplysninger vil dog blive slettet efter indeværende år + 10 år efter en sags afslutning som dokumentation i henhold til de advokatetiske regler, men eksempelvis testamenter, lejekontrakter o.l. retsskabende dokumenter kan opbevares i en længere periode.

 1. Tilbagetrækning af samtykke

Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage og virksomheden vil herefter alene opbevare oplysningerne og slette disse i overensstemmelse med virksomhedens generelle slettepolitik. Tilbagetræningen skal ske ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der er i pkt. 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt, hvorefter databehandlingen ophører.

Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har advokaten ret til at frasige sig opgaven.

Virksomheden går så længe opgaven løses, ud fra, at samtykket stadig er gældende, medmindre dette er tilbagekaldt.

 1. Dine rettigheder

Efter Persondataforordningen har alle registrerede personer en række rettigheder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 1. Klage til Datatilsynet

Ønsker du at klage over os, vil vi være glade for at høre fra dig først. Måske kan vi hurtigt rette fejlen, så alle bliver tilfredse.  Men du er altid berettiget til at klage til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk.