Det med småt

Advokat Lindahl Andreasen, cvr. nr. 35 08 91 95 er en personligt ejet virksomhed.

Advokat Lindahl Andreasen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Ansvarsforsikring

Advokat Lindahl Andreasen er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af virksomheden Lindahl Andreasen uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokat Lindahl Andreasen har klientbankkonti i Jyske Bank. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Aftaleklausuler

Advokat Lindahl Andreasen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

God advokatskik

Advokat Lindahl Andreasen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.
De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokat Lindahl Andreasen og/eller utilfredshed med en af Advokat Lindahl Andreasens advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.